Ofte stilte spørsmål

Nedenfor er en samling med vanlige spørsmål vi har mottatt fra våre brukere. Da svar på noen av spørsmålene om kredittkort varierer fra de ulike kredittkortselskapene benytter vi representative eksempler.

Hva er Kredittkorttesten?
Kredittkorttesten.no, en del av Testerne.no ble skapt tilbake i 2012 med et ønske om å bidra til at du finner kredittkort som passer best til ditt behov og ønsker. Over 600.000 nordmenn benytter seg årlig av våre tjenester. Testerne har blitt brukt som eksperter på kredittkort av ulike mediehus.

Kredittkorttesten er en forbrukerorientert og gratis nettjeneste for deg som bruker. Vi kan hjelpe deg med å finne et av de beste kredittkortene for ditt behov. Testerne ønsker å gjøre jungelen av kredittkort der ute enklere, mer oversiktlig og forbrukervennlig for deg. Slik at du kan ta smartere forbrukervalg ut i fra dine behov og ønsker og kortenes egenskaper. Vi er en gratis forbrukernettjeneste som er åpen for alle, hvor du kan se ulike tester og sammenligninger av kredittkort. I tillegg til at du får tips og informasjon om ulike fordeler og ulemper de forskjellige kredittkortene kan gi deg. Vi bryr oss ikke så mye om hvilket kredittkort du velger; vi tilbyr deg informasjon om de forskjellige kredittkortene – så er det opp til deg hvilket kort du velger!

Er Kredittkorttesten en kostnadsfri tjeneste?
Ja.

Hvordan bestiller jeg et kredittkort?
Gå til oversikten vår over kredittkort og velg det kortet som passer deg best. Når du klikker på «søk nå»-knappen vil du bli sendt videre til søknadsskjemaet. Du vil deretter bli bedt om å fylle inn informasjon om deg selv; blant annet navn, adresse og inntekt. Kredittkorttesten.no verken registrerer, mottar eller lagrer disse opplysningene, dette står de aktuelle kortutgiverne for. Når søknadsskjemaet er utfylt vil du etter kort tid få svar på om søknaden din er innvilget eller ikke. Dersom den er innvilget og du takker ja til korttilbudet (ved å signere kundeavtalen) vil du få kortet i posten. Noen utstedere sender også kortet elektronisk slik at du får det til din mobiltelefon.

Er det uforpliktende å søke kredittkort via Kredittkorttesten?
Ja. Søknaden er uforpliktende fram til du har signert avtalen. Dette er i brukerens interesse da du har mulighet til å ombestemme deg. Husk at du også har 14 dagers angrerett om du skulle ha signert avtalen med kortutgiver og deretter ombestemt deg.

Hvordan gjennomfører vi tester og sammenligninger av kredittkort?
Les mer om våre kriterier og hvordan vi tester og sammenligner kredittkort.

Hva avtalen gjelder?
Når du bestiller kredittkort gjelder avtalen forholdet mellom kredittutlåner (kortselskap/kortutgiver) og deg som kunde, i anledning opprettet konto for bruk av kredittkort, samt begges forhold til brukerstedene (steder der kortet kan benyttes). MasterCard-kortet eller Visakortet eies av den aktuelle kortutgiver/kortselskap (hvilket står nederst på Kredittkorttestens detaljsider til de forskjellige kredittkortene). Obs: det er altså ikke en avtale mellom www.Kredittkorttesten.no eller nettsidens eier, TESTERNE AS, da dette selskapet kun sammenligner, opplyser om og tester kredittkortene og er i så måte en formidler til forbrukeren. Alle kunder har 14 dagers angrerett på opprettelse av konto, beregnet fra avtaleinngåelse. Angreretten kan benyttes ved skriftlig henvendelse til kortselskapet/kortutgiver. Kortselskapet er pliktig å gi deg opplysninger iht. finansavtaleloven § 15 (2 d) nr. 2, på norsk, både i avtaledokument ved inngåelse og oppdatering av rammeavtale.

Hva inngår som dine plikter som kunde?
1. Du må signere i anmerket felt på kortets bakside med det samme du mottar kredittkortet
2. Husk at kortet er personlig, og skal kun benyttes av kunden som inngikk avtalen. Kortet må oppbevares slik at uvedkommende ikke får tak i det. PIN-kode må aldri oppgis, heller ikke til politi eller banken/kortselskapet. Kredittkort og PIN-kode må holdes adskilt. Kortutgiver må underrettes umiddelbart dersom kortet tapes, eller av annen årsak ikke lenger er i kortholders besittelse. Det samme gjelder dersom du har mistanke om at uvedkommende har fått vite den personlige koden (PIN-koden)
3. Ved adresse- eller annen endring av din status, med betydning for forholdet mellom kortutgiver og deg som kunde, skal kortselskapet informeres umiddelbart
4. Ikke benytte kortet/kontoen utover innvilget kredittgrense (om du gjør dette påløper dette omkostninger for deg etter de til enhver tid gjeldende satser, f. eks. 150 kr.)
5. Kontrollere kontoutskrift. Hvis kontoutskriften din (finnes i nettbank og kan tilsendes per post eller e-mail) ikke samsvarer med egen oppfatning eller lignende, må du melde fra til kortutgiver, per telefon eller e-mail, raskest mulig
6. Du må tilbakelevere eller makulere kredittkort(ene) når avtalen opphører (når du ikke lenger har en avtale med kortselskapet om det aktuelle kredittkortet)
7. Bruk kortet i samsvar med vilkårene for utstedelse og bruk. I følge de norske reglene skal kredittkortet ikke brukes til betaling av innsats for deltakelse i spill, veddemål eller annen form for pengespill (herunder Internett), dette gjelder også selv om brukerstedet eller kortautomaten godtar kortet som betalingsmiddel
8. Om du opplever en tapssituasjon (at kredittkortet er misbrukt, trukket for mye, eller lignende) må du gi en skriftlig redegjørelse til kortutgiver om forholdene rundt dette

Hvilket ansvar har jeg som kunde og hvilket ansvar har kortselskap ved andres misbruk og ved uriktige belastninger?
1. Kortselskap er ansvarlig for såkalte uautoriserte betalingstransaksjoner med mindre annet følger av bestemmelsene nedenfor. En betalingstransaksjon er uautorisert hvis du som kunde ikke har samtykket til den enten før eller etter at transaksjonen ble gjennomført
2. Du som kunde er ansvarlig for tap på inntil kr 1 200 ved uautoriserte betalingstransaksjoner, men bare om dette skyldes bruk av et tapt eller stjålet kort, dersom PIN-kode eller annen lignende sikkerhetsanordning er brukt. Det samme gjelder betalingstransaksjoner som skyldes en annens misbruk av ditt betalingskort, men bare hvis du har mislyktes i å beskytte PIN-kode og PIN-kode er brukt. Det samme gjelder for belastning av konto ved bruk av annet elektronisk betalingsinstrument
3. Du har ansvaret for tap på inntil kr 12 000 ved uautoriserte betalingstransaksjoner dersom tapet skyldes at du ved såkalt grov uaktsomhet har unnlatt å oppfylle en eller flere av dine forpliktelser som kunde (se avsnittet ovenfor «Hva er dine plikter som kunde?»). Det samme gjelder for belastning av konto ved bruk av annet elektronisk betalingsinstrument. Dersom tapet skyldes at du forsettlig (med vilje), eller svikaktig (forsøk på svindel osv.), har unnlatt å oppfylle forpliktelsene under «Hva er dine plikter som kunde?», har du ansvaret for hele tapet
4. Men du innehar ikke ansvar for tap som skyldes bruk av tapt, stjålet eller uberettiget tilegnet betalingskort etter at du som kunde har underrettet kortutgiver på måten forklart i «Hva er dine plikter som kunde?», med mindre du har opptrådt svikaktig (forsøk på svindel osv.)
5. Det er kortselskapet som tar risikoen for eventuell teknisk svikt i systemet
6. Kortselskapet kan kreve at du politianmelder forholdet dersom kortselskapet og/eller du mener du er blitt utsatt for et straffbart forhold i forbindelse med en kontobelastning (trekk fra kredittkortet)
7. Ved betalingstransaksjoner som du har satt i gang er kortutgiver ansvarlig overfor deg for en korrekt betalingstransaksjon
8. Dersom du som kunde bestrider å ha ansvar for feilaktig gjennomført betalingstransaksjon, misbruk eller uriktig belastning av kredittkortet skal kortutgiver tilbakeføre beløpet og erstatte rentetap fra tidspunktet transaksjonen ble registrert på kortet. For at dette skal gjelde må du fremsette krav om tilbakeføring uten ugrunnet opphold etter at du ble eller burde ha blitt kjent med forholdet. Etter belastningstidspunktet kan det ikke ha gått mer enn 13 måneder før du formidler tilbakeføringskrav
9. Kortselskapet plikter til å tilbakeføre ved feilaktig gjennomførte betalingstransaksjoner iverksatt av deg som kunde, gjelder ikke dersom kortselskapet kan bevise at betalingsmottaker har mottatt beløpet innen utløp av overføringstiden
10. Kortselskapets plikt til tilbakeføring av beløpet gjelder ikke dersom banken innen fire uker fra mottakelse av din skriftlige innsigelse har anlagt søksmål eller brakt saken inn for Bankklagenemnda, eller om du skriftlig har erkjent ansvar for registreringen av transaksjonsbeløpet
11. Og tilbakeføringsplikten til kortutgiver gjelder ikke feilregistreringer på brukerstedet (f. eks. ved terminalen til en bar eller butikk) som du burde ha oppdaget når du brukte kredittkortet i forbindelse med betaling for varen eller tjenesten. Tips: disse reklamasjonene må rettes mot brukerstedet (selgeren)

Hvilke rettigheter har du som kunde på tilbakebetaling fra kortselskapet ved reklamasjon og innsigelser om mangler?
Kunden har rett på hele beløpet tilbakebetalt fra kortutgiver når en betalingstransaksjon er iverksatt av eller via betalingsmottaker dersom du kan påvise at du ikke har autorisert (godkjent) det eksakte beløpet for betalingstransaksjonen, eller hvis beløpet oversteg hva du med rimelighet kunne ha forventet ut fra følgende: ditt tidligere bruksmønster, vilkårene i rammeavtalen mellom deg og kortutgiver og omstendighetene for øvrig. Og hvis premisset om at krav om tilbakebetaling er fremsatt innen åtte uker etter belastningsdagen. Det juridiske grunnlaget for kortselskapets ansvar når en kunde har innsigelser eller pengekrav på grunnlag av kjøpet finner du i Finansavtaleloven § 54 b.
Kort om kredittkort og konto:
• Kredittkort benyttes ofte elektronisk sammen med personlig kode (PIN-kode) i minibanker og betalingsterminaler (BankAxept-terminaler). I de tilfeller systemet krever det, skal du i stedet for å benytte personlig kode, underskrive en kontobelastning, samt fremlegge gyldig legitimasjon. Kredittkortet kan også benyttes til nettbetaling (når du betaler med kortet på Internett)
• Kortet er gyldig for en bestemt periode som fastsettes av kortselskapet. Gyldighetsdato preges på kortet (dette er gjort av kortselskapet før du mottar kredittkortet)
• Dersom tilleggskort (for medinnehaver) er utstedt (såkalt familiekort eller lignende), svarer du som kunde fullt ut for kontobelastninger ved bruk av dette kortet, herunder overtrekk på kontoen, så langt bruken ligger innenfor disposisjonsrettens rammer. Kunde og medinnehaver (den som bruker tilleggskortet) er begge såkalt solidarisk ansvarlig (som betyr at begge står til ansvar for samme forpliktelse, slik at hver av dere er ansvarlig) for benyttet kreditt på felles konto
• Du mottar kontoopplysninger og oversikt over utførte betalingstransaksjoner en gang i måneden, samt en årsoppgave som viser påløpte kredittkostnader
• Du har til enhver tid ved forespørsel rett til å få utlevert gjeldende vilkår for rammeavtale. Kredittkorttesten liker denne formen for åpenhet ovenfor deg som kunde, da det medvirker til at du om ønskelig har full kontroll for produktet du bruker
• Dersom du ønskes gitte opplysninger utover hva som følger av kortselskapets opplysningsplikt i henhold til lov og vilkår for rammeavtale, kan kortutgiver belaste deg som kunde med gebyr for tjenesten. Men gebyret skal stå i samsvar med kortselskapets kostnader ved å gi opplysningene
• Dersom konto ikke lenger er i bruk og kunden ikke har oppdatert kortselskapet om ny adresse, kan kortutgiver belaste kontoen din med faktiske omkostninger for å komme i kontakt med deg for å returnere for mye innbetalt. Derimot dersom saldo er mindre enn faktiske utgifter med å komme i kontakt med kunde, vil konto i stedet bli nullstilt og ingen omkostninger vil tilkomme deg. Dette er en løsning Kredittkorttesten.no liker da den kommer forbrukeren til gode
• Dersom forhold hos deg eller sikkerhetsmessige forhold gjør det nødvendig, kan kortselskapet (uten forhåndsvarsel) benytte seg av følgende tiltak: senke beløps- og kredittgrenser, begrense bruksområdet til kredittkortet og foreta endringer i sikkerhetsanordninger eller lignende. Men kortutgiver skal snarest mulig etter endringen varsle deg om forholdet
• Kredittkortselskapet kan sperre kredittkortet dersom det foreligger saklige grunner knyttet til kortets sikkerhet eller mistanke om uautorisert eller svikaktig bruk. Og dette uavhengig av om kortselskapet har mottatt underretning fra deg. Noe som Kredittkorttesten.no ser på en god sikkerhet for kundene
• Det samme gjelder ved betydelig økt risiko for at du ikke kan oppfylle dine forpliktelse som for eksempel ikke evne å betjene kreditten. Dette gjelder også om du i betydelig grad misligholder annen konto i banken/finansinstitusjonen
• Dersom kortutgiver sperrer kortet, skal de varsle deg som kunde om dette og forklare årsaken. Varselet skal gis før sperring utføres. Hvis det eksisterer såkalt saklig behov kan kortutgiver la være å gi varsel før sperring.

Hva slags informasjon må jeg oppgi for å kunne bestille et kredittkort?
Når du bestiller et kredittkort må du fylle ut navn, personnummer, adresse, inntekt, gjeld osv. på kredittkortselskapets søknadsskjema.

Hvor lang tid tar det før jeg bestiller et kredittkort til jeg mottar det i posten?
De forskjellige kortene etterstreber en rask og god behandling av søknadene. De fleste kredittkort i Norge i dag behandler søknader automatisk. Det vil si at du får godkjent eller avslag på søknaden rett etter du har sendt den inn. Går søknaden din til manuell behandling tar det noe lenger tid og er avhengig av når du sender etterspurt dokumentasjon. Når du søker via vår nettside går behandlingen betydelig fortere enn ved f.eks. skjema per post. Behandlingstiden forutsetter at det ikke er behov for en manuell behandling i tillegg til den automatiske, som kan forekomme dersom selskapet trenger ytterligere informasjon fra søkeren.

Hva er aldersgrensen for kredittkort?
Du må være fylt 18 år for å kunne søke om kredittkort. Ut over dette har de ulike kortene forskjellig minimumskrav til alder. Alderskrav finner du når du leser om de forskjellige kredittkortene hos oss.

Hvor mye koster det å ha et kredittkort?
Det finnes kredittkort med og uten årsgebyr. Testerne har testet omkring 70 norske kredittkort, men kun et fåtall er gode nok til å ha med i våre tabeller. Ett av kriteriene er at de er uten etableringsgebyr og års- og fast månedsavgift, og de er gebyrfrie å handle med. Samt at de tilbyr rentefri betalingsutsettelse på bruk, her er minimumskravet på kjøp. Så hvis du er flink og betaler i tide er det som regel helt gratis å ha et kredittkort. Om du benytter deg av gebyrbelagte tjenester, ikke betaler i tide osv. påløper gebyrer, renter og omkostninger etter de til enhver tid gjeldende satser til de respektive kortselskapene. For Kredittkorttesten hvor forbrukeren (kunden) står i sentrum er det viktig å poengtere at kredittkort kan være gratis og til og med spare deg for penger gjennom rabatter osv, men samtidig vil vi poengtere at om du går over de rentefrie dagene, ikke betaler i tide, eller benytter tjenester som koster penger som f. eks. nødkontanter i utlandet, påløper det gebyrer, omkostninger og renter, til og med renters rente.

Hva er effektiv rente per år (APR)?
Effektiv rente per år er et meget godt redskap for deg som kunde å benytte om du lurer på hva benyttet kreditt koster deg. Dette fordi effektiv rente skal synliggjøre alle kostnader ved benyttet kreditt. Med alle kostnader mener vi alle renter, alle gebyrer (f. eks. etableringsgebyr og termingebyr) og eventuelt andre omkostninger kreditten medfører. Det er vanlig å ta med renters rente (rentene som løper på ubetalte renter) ved utregningen av den effektiv årsrenten. Ved kredittkjøp er det obligatorisk for utlånere å fremvise denne tydelig for potensielle kunder og eksisterende kunder (jmf. kredittkjøpsloven). Det er vanlig å regne den effektive renten fra datoen lånet blir utbetalt. Men mange kredittkort tilbyr opp til 50 dager rentefri kreditt som betyr at rentene på benyttet kreditt ikke løper før opp til 50 dager har gått.

Hva er nominell rente?
Også kalt debitorrente som viser lånets årlige rente inklusiv renters rente, og varierer etter hvor ofte rentene belastes lånet. I denne renteformen er altså ikke gebyrer og andre omkostninger regnet inn. Det er heller ikke et krav å vise til den årlige renten, i motsetning til effektiv rente kan nominell rente vise til eksempelvis månedsrenten.

Hva er nedbetalingstid?
Nedbetalingstid på lån og annen kreditt er hvor lang tid du har på å nedbetale pengene du har lånt. Denne er ofte valgfri innenfor en maksimal nedbetalingstid satt av utlåner.

Hva er minimumsbeløp?
Minimumsbeløp settes ofte av utlåner til rundt 3 % av utestående (kreditt som du har benyttet og enda ikke tilbakebetalt) hver måned, og ofte minimum kr. 100 – kr. 250.

Hva er etableringsgebyr?
Et gebyr som ofte utlåner krever for at du skal kunne opprette lånet. Ingen av kredittkortene som Kredittkorttesten har i sine tabeller krever dette. Et etableringsgebyr kan variere fra alt fra 0 kr. til 1500 kr.

Hvordan fungerer kredittkort i Apple Pay?
Du kan benytte kredittkort i Apple Pay, men det er per dags dato (oktober 2018) foreløpig bare tilgjengelig med kredittkort fra et fåtall kortutstedere. Du betaler med Apple Pay med kontaktløs betaling likt det man gjør med kontaktløse plastikk-kredittkort. Testerne håper det snart blir flere tilgjengelig kredittkort i Apple Pay. Transaksjoner i Apple Pay regnes som varekjøp og det påløper ingen ekstra gebyrer for bruk av Apple Pay.

Hvordan fungerer kredittkort i Vipps?
Du kan benytte kredittkort i Vipps ved å legge det til i betalingsappen. Det påløper ingen ekstra gebyr ved bruk under 5 000 kr. Men noen kortutstedere regner ’vennebetaling’ (P2P) som uttak og da kan det påløpe gebyrer og rentekostnader.

Hva kan jeg trekke fra på skatten?
Med dagens fradragsregler kan du få igjen 23 % av dine utgifter til renter og etableringsgebyr som du har betalt til kortet (gjelder også andre lån/kreditter). Disse pengene får du gjennom skattefradrag. Du kan få mer informasjon på Skatteetaten.no.

Hva kan du forvente av varsel om rente- og gebyrendring?
Så langt det er mulig skal kortutgiver gi kunden en rimelig frist før endringen iverksettes. Og kortutgiver skal gi forhåndsvarsel dersom den effektive renten økes med mer enn 0,25 prosentpoeng.

Hvilke konsekvenser vil manglende betaling få? Eksempler:
Da dette varierer noe fra de enkelte bank/finansinstitusjon gir vi her en representativ redegjørelse.
1. Økonomiske konsekvenser (som betyr om det legges til gebyrer og/eller om rentesatsen heves): ved manglende betaling kan det påløpe gebyr, renter og andre omkostninger etter de til enhver tid gjeldende satser til de ulike finansinstitusjonene. For eksempel er et overtrekksgebyr på kr 75 og overtrekksrente (årlig) på 15 % ved mislighold slike omkostninger. Dersom du ikke straks betaler kortutgivers kostnader på grunn av din manglende betaling, herunder gebyr ved eventuell inndrivelse av gjelden (purregebyr, gebyr ved tvangsfullbyrdelse mv.) kan kortutgiver belaste lånekontoen for utgiftene eller kreve dem dekket på annen måte. Etter skriftlig varsel om mislighold kan kortselskapet sende hele kravet til inkasso. Omkostningene belastes i så fall deg iht. inkassoloven av 13. mai 1988 nr. 26
2. Inndrivingspraksis: utgiver av kredittkort må ha konsesjon fra Finansdepartementet etter bank- og finansavtalelovgivningen til å drive bank- og finansieringsvirksomhet. Selskapene Kredittkorttesten formidler står under tilsyn av Finanstilsynet (adresse postboks 1187, Sentrum 0107 Oslo) og må være registrert i Foretaksregisteret. Alle uoverensstemmelser som måtte oppstå i forbindelse med kredittavtaler, skal avgjøres etter norsk rett, og iht. reglene om lovbestemte verneting, jf. finansavtaleloven § 3, 2. ledd. Oppstår det tvist mellom kortutgiver og kunde, kan kunde bringe saken inn for Finansklagenemnda for uttalelse. Dersom du ikke straks betaler kortutgivers kostnader, herunder gebyr ved eventuell inndrivelse av gjelden (purregebyr, gebyr ved tvangsfullbyrdelse mv.) kan kortutgiver belaste lånekontoen for utgiftene eller kreve dem dekket på annen måte. Dersom oppsigelsen har sin grunn i at du har misligholdt dine betalingsforpliktelser, kommer bestemmelsene i kredittkjøpsloven av 21. juni 1985 nr 82 § 12 om vilkår for å kreve hele gjelden betalt, og lov om renter ved forsinket betaling av 17. desember 1976 nr. 100, til anvendelse. Ved avtalens opphør, forfaller i sin helhet til betaling alt du skylder kortselskapet, inkl. renter, forsinkelsesrenter og omkostninger, jf. kredittkjøpsloven § 11. Etter skriftlig varsel om mislighold, kan kortselskapet sende hele kravet til inkasso. Omkostningene belastes i så fall deg iht. inkassoloven av 13. mai 1988 nr. 26
3. Potensielle følger for brukernes kredittverdighet: din kredittverdighet kan svekkes om du lar innbetalinger gå til inkasso, betalingsanmerkninger og/eller statlig tvangsinndriving. Det skal nevnes at det er flere steg før tvangsinndriving settes i kraft, blant annet betalingspåminnelse og betalingspurringer (purringer medfører gebyr), samt inkasso. Om du betaler til tiden, eller i alle fall til 2. purring, slipper du bekymringer om at kredittverdigheten din svekkes. At kredittverdigheten svekkes kan resultere i dårligere betingelser på kredittprodukter som kredittkort og lån. I ytterste konsekvens med tanke på muligheten til å låne penger, kan denne muligheten fratas deg av staten (oftest midlertidig), eller de ulike kortutgiverne kan avslå alle kortsøknader fra deg. Opplysninger om din betalingshistorikk slettes eller anonymiseres senest fire år fra registrering, såfremt ikke videre oppbevaring er påkrevd i medhold av lov og forskrift. Opplysninger om vesentlig mislighold av kontraktsforpliktelser vil bli oppbevart inntil 10 år, med mindre lengre oppbevaringstid er nødvendig som følge av at saken ikke er avsluttet
4. Retningslinjene for fornyelse: fornyelse av et kredittkort går automatisk, omtrent en måned før gyldighetsdatoen som er preget på kredittkortet utgår. Fornyelse betyr at du tilsendes ett nytt kredittkort med oppdatert gyldighetsdato, dette avløser det forrige kortet. Ordinær fornyelse er gebyrfritt hos alle kredittkort som Kredittkorttesten har i sin sammenligning. Du kan reservere deg mot fornyelse ved å kontakte kortselskapet skriftlig i god tid før fornyelsen sendes ut. Ved ikke-ordinær fornyelse som for eksempel at du har mistet kredittkortet, kan det påløpe gebyr etter de til enhver tid gjeldende satser, men noen kortselskap ikke tar gebyr for tjenesten.

Kan kortselskapet endre eller si opp avtalen med deg som kredittkortkunde?
Avtalen (såkalt rammeavtale) løper frem til oppsigelse. Kunden (du) kan når som helst, mot at hele gjelden (benyttet kreditt og omkostninger) betales, si opp avtalen ved å gi kortselskapet skriftlig varsel. Kortselskapet kan skriftlig si opp rammeavtalen med minst to måneders varsel dersom det foreligger saklig grunn, eller heve avtalen ved vesentlig mislighold fra din side. Grunnen til oppsigelse/heving skal opplyses. Kortselskap har rett til å forandre avtalevilkårene til ugunst for deg med to måneders varsel. Du anses for å ha akseptert endringene dersom du ikke varsler kortselskapet om det motsatte. I et slikt tilfelle har du rett til å si opp avtalen vederlagsfritt (gebyrfritt) ved å gi kortselskapet skriftlig varsel og betale hele gjelden (benyttet kreditt og eventuelle påløpte gebyrer og omkostninger) innen iverksettelsesdato. Kortselskapet kan med en ukes varsel regulere rentesats og gebyr som omfattes av kredittlovgivningen. Renten beregnes etter den rentesats og i samsvar med de prinsipper som kortselskapet til enhver tid anvender for lån/kreditt av det slag avtalen gjelder (kredittkort). Kortutgiver kan dessuten forhøye rentesatsen i sammenheng med handlinger fra Norges Bank som påvirker pengemarkedsrenten, annen kredittpolitisk avgjørelse, vesentlige endringer i rentenivået i det pengemarked hvor kortselskapet finansierer herværende lån/kreditt eller andre uforutsette forhold som påvirker kortutgivers generelle innlånskostnader. Ved eventuell renteregulering heter det at kortutgiver skal ha adgang til rimelig forskjellsbehandling mellom saklig avgrensede grupper av låntakere. Varselet til deg som kunde skal angi grunnlaget, omfanget og tidspunktet for gjennomføring av endringen. Kreditten kan også, men kun etter forutgående skriftlig og begrunnet varsel, bringes til forfall med øyeblikkelig virkning dersom:
1. Du misligholder avtalen i betydelig grad, herunder plikten til å betale renter, kostnader, nedtrappe eller innfri kreditten ved forfall
2. Kunden dør og det ikke stilles betryggende sikkerhet
3. Du innstiller betalingene, det blir åpnet konkurs eller gjeldsforhandlinger etter konkurslovens regler hos deg
4. Det ut fra din handlemåte eller alvorlig svikt i din betalingsevne er klart at kontoen vil bli vesentlig misligholdt.
Dersom oppsigelsen har sin grunn i at du har misligholdt dine betalingsforpliktelser, kommer bestemmelsene i kredittkjøpsloven av 21. juni 1985 nr 82 § 12 om vilkår for å kreve hele gjelden betalt, og lov om renter ved forsinket betaling av 17. desember 1976 nr. 100, til anvendelse. Ved avtalens opphør, forfaller i sin helhet til betaling alt du skylder kortselskapet, inkl. renter, forsinkelsesrenter og omkostninger, jf. kredittkjøpsloven § 11. Etter skriftlig varsel om mislighold, kan kortselskapet sende hele kravet til inkasso. Omkostningene belastes i så fall deg iht. inkassoloven av 13. mai 1988 nr. 26.

Hvem utøver tilsynsmyndighet ovenfor kortutgiver (kortselskap)?
Selskap som låner ut kreditt, som f. eks. kredittkort, må ha konsesjon fra Finansdepartementet etter bank- og finansavtalelovgivningen til å drive bank- og finansieringsvirksomhet. Banken/kortutgiver står under tilsyn av Finanstilsynet og er registrert i Foretaksregisteret med foretaksnummer.

Hva om det oppstår uoverensstemmelser/tvister med kortutgiver og meg som kunde?
Alle uoverensstemmelser som måtte oppstå i forbindelse med rammeavtalen, skal avgjøres etter norsk rett, og iht. reglene om lovbestemte verneting, jf. kredittkjøpsloven § 2, 2. ledd. Oppstår tvist mellom kredittgiver og deg som kunde kan du bringe saken inn for Bankklagenemnda for uttalelse.

Hva kan hevdes å være kundens vanlige betalingsbetingelser?
Kontoen din belastes med renter og gebyr etter de til enhver tid gjeldende satser. Du skylder kredittkortselskapet det som til enhver tid er belastet kortkontoen din, med tillegg av påløpte renter og omkostninger. Renten blir beregnet daglig av den til enhver tid skyldige saldo. Renten beregnes etterskuddsvis av det beløp som er trukket til enhver tid og belastes kontoen hver måned. Du som kunde skal ved forfall hver måned innbetale et avtalt minimumsbeløp på kontoen, dersom ikke annet er avtalt. Ved for sen betaling påløper forsinkelsesrente med den rentesats som er bestemt etter lov om renter ved forsinket betaling. Forsinkelsesrenten skal likevel ikke være lavere enn den renten som til enhver tid gjelder i kredittforholdet. Ved overtrekk belastes kontoen med overtrekksrenter og andre kostnader etter de satser og regler som til enhver tid gjelder. Ved bruk av kredittkortet i andre land enn Norge, gjelder Norges Banks til enhver tid gjeldende valutabestemmelser. Oppgjør for handel i utlandet skal alltid gjøres opp i norske kroner. Når kortet benyttes i andre land enn Norge, blir betalingsbeløpet omregnet fra brukerlandets valuta til norske kroner på oppgjørsdag. En anmodning fra en betaler eller betalingsmottaker til kortselskapet om å foreta en betalingstransaksjon (betalingsordre) anses mottatt av kortutgiver på det tidspunktet kortutgiver mottar alle opplysninger som er nødvendige for å gjennomføre betalingen. Betalingsordre som ikke er levert til kortutgiver på en virkedag, anses mottatt påfølgende virkedag. Mottar kortselskapet betalingsordren etter kl. 13.30 anses betalingsordren mottatt den påfølgende virkedag. Dersom du og kortselskapet har avtalt at betalingsordren først skal gjennomføres på en bestemt dag eller ved utløpet av en bestemt periode skal betalingsordren anses mottatt den avtalte dagen hvis dette er en virkedag og ellers den påfølgende virkedagen. Kortselskapet vil overføre beløpet angitt i betalingsordren til betalingsmottakerens bank senest innen utløpet av virkedagen etter at betalingsordren anses mottatt etter pkt. Overføringstiden kan forlenges med en virkedag for papirbaserte betalings- transaksjoner. Overføringstiden for betalingstransaksjoner til utlandet eller betalingstransaksjoner i Norge i utenlandsk valuta kan være inntil tre dager, og inntil fire dager ved papirbaserte betalingstransaksjoner. Overføringstiden for betalingstransaksjoner fra Norge til land i EØS-området med andre valutaer enn euro kan være inntil fire dager, og forlenges med en dag for papirbaserte betalingstransaksjoner. Overføringstiden for betalingstransaksjoner til land utenfor EØS-området kan være inntil åtte virkedager fra betalingsordren anses mottatt. For betalingstransaksjoner i norske kroner (NOK) i Norge vil beløpet godskrives betalingsmottakers bank samme dag som betalerens konto belastes.

Hvordan behandles mine personopplysninger?
www.Kredittkorttesten.no hverken registrerer eller lagrer dine personopplysninger. Nettsiden og selskapet TESTERNE AS som sådan, får ikke innsyn i dine personopplysninger. Disse registreres direkte av kortselskapet og de har ansvaret for å benytte og lagre disse i forhold til norsk lov og deres egne retningslinjer. Kortselskapets behandling av personopplysninger skjer innenfor rammen av person-opplysningsloven, konsesjon fra Datatilsynet og særskilte lovregler om behandling av personopplysninger. Behandlingsansvarlig er de forskjellige kortselskapene ved adm.dir. Opplysningene vil i følge selskapene bli brukt til å kredittvurdere deg, til å administrere de lån/kreditter som er innvilget, inkludert inndrivelse av forfalte krav/inkasso, samt til å gi råd og informasjon til deg, herunder om nye og eksisterende produkter. Kortselskapet vil registrere opplysninger om deg, samt alle opplysninger og endringer i avtaleforholdet og tjenestebruken, alle oppdrag og øvrig korrespondanse mellom partene, samt alle transaksjonsdata.

Hvordan innsamles mine personopplysninger?
Kredittkortselskapet vil registrere opplysninger mottatt fra deg og tredjepersoner, offentlig og private institusjoner, herunder kredittopplysningsbyråer og andre banker. Dette gjør ikke Testerne.

Kan dine personopplysninger utleveres?
Dersom lovgivningen tillater det og kredittkortutgivers taushetsplikt ikke er til hinder, kan personopplysninger utleveres til eksterne samarbeidspartnere. Ved utlevering til eksterne samarbeidspartnere skal du motta informasjon om hvor opplysningene er hentet fra (Datakilde), senest i forbindelse med henvendelser på grunnlag av opplysningene, jf. personopplysningsloven § 20. Behandling av opplysningene kan skje utenlands, såfremt behandlingen har tilfredsstillende sikkerhet.

Markedsføring, kundepleie osv. i forhold til personopplysninger du har opplyst til kortselskapet:
Kortselskapet kan bruke såkalte nøytrale kundeopplysninger (navn, adresse, fødselsår, kjønn og kontaktopplysninger) og opplysninger om hvilke type produkter du allerede har inngått avtale om, som grunnlag for informasjon og markedsføring av eksisterende og nye tjenester og produkter. Kredittkortutgiver vil bruke transaksjonsopplysninger og andre dybdeopplysninger (opplysninger utover nøytrale, jf. ovenfor) om kundeforholdet og din bruk av tjenestene for å gi informasjon og tilbud om selskapets tjenester og produkter innenfor samme produktkategori som kundeopplysningene er hentet fra. Dersom du har samtykket til det kan kredittkortutgiver og dets samarbeidspartnere bruke transaksjonsopplysninger og andre dybdeopplysninger om kundeforholdet og din bruk av tjenestene, for å markedsføre selskapets tjenester og produkter som ligger utenfor de produktkategorier som opplysningene er hentet fra eller hvor det allerede foreligger et kundeforhold. Kommunikasjon vil kunne skje via e-post, SMS/MMS og til nettbank, såfremt selskapet har mottatt e-postadresse og/eller mobiltelefonnummer fra deg. I de tilfeller avtalen mellom deg og kortutgiver inngås via tredjepart, vil kortselskapet kunne informere om produkter og tjenester på vegne av tredjeparten, såfremt du ikke har reservert seg i Reservasjonsregisteret eller i kortutgivers register. Du kan reservere deg mot all markedsføring fra kortutgiver ved å henvende deg til kortselskapet.

Kan du kreve innsyn, retting og sletting av personopplysninger?
Ved skriftlig og undertegnet henvendelse til kortselskapet kan du som kunde kreve innsyn i registrerte personopplysninger. Innenfor de begrensninger som er fastsatt i personopplysningsloven kan du kreve å få rettet mangelfulle personopplysninger og slettet unødvendige opplysninger. Opplysninger om din betalingshistorikk slettes eller anonymiseres senest fire år fra registrering, såfremt ikke videre oppbevaring er påkrevd i medhold av lov og forskrift. Opplysninger om vesentlig mislighold av kontraktsforpliktelser vil bli oppbevart inntil 10 år, med mindre lengre oppbevaringstid er nødvendig som følge av at saken ikke er avsluttet.

Er det normalt at avslag på kredittkortsøknad begrunnes ovenfor deg som søker?
Nei, avslag på kortsøknaden begrunnes normalt ikke.

Jeg har et spørsmål som ikke er besvart her. Kan jeg kontakte dere på noen måte?
Hvis det er noe du lurer på og som ikke er besvart her er det bare å kontakte oss. Legg igjen en kommentar på en av sidene våre eller send oss en e-post til: post@testerne.no